Zum Karten-Kunst-Shop

Stichwort: Stylish Frame Trio

Karte von Memory Box: Stylish Rose Birthday

Karte von Memory Box: Stylish Rose Birthday

Verwendete Stanzschablonen: Memory Box Stanzschablone – Scribble Rose Trio Memory Box Stanzschablone – Pinpoint Leaf Plate Memory Box Stanzschablone – Stylish Frame Trio Link zum Memory Box-Blog: Stylish Rose Birthday …

 

Karte von Memory Box: Clean and Simple Holiday Thank You

Karte von Memory Box: Clean and Simple Holiday Thank You

Stanzschablonen: Memory Box Stanzschablone – Stylish Frame Trio Memory Box Stanzschablone – Jolly Snowflake Trio Memory Box Stanzschablone – Mini Vintage Varsity Alphabet  Link zum Memory Box-Blog: Clean and Simple …